Bestyrelsesmøde 24.01.23

Tilstede: Ida, Lisbeth, Ellen (referent), Margrethe, Lone.

 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt
 2. Opfølgning på referatet fra sidste møde.
  Der er både sat fællesmøde og kreativ aften i kalenderen d. 6.6. Lone spørger om kreativ aften kan flyttes.
  Undersøgelserne af støvprøverne fra Gittes lejlighed viser at støvet ikke er sundhedsfarligt. Der skal findes et firma, der kan rense lejlighedens ventilationskanaler for støvet.
 3. Status på tag (1 års gennemgangen).
  Tømreren har arbejdet på taget. ’Janes vanddråber’ er blevet undersøgt, Lone kontakter Jakob for at få besked, om hvordan problemet afhjælpes.
  Tørring VVS har skruet tagplader fast på ’Gittes tag’. Det har hjulpet, men der er fortsat voldsom støj, når der er kraftig vind.
 4. Status på kommissorier. (deadline 1.1.2023)
  Der er modtaget fra Fælleshusgruppen, Gavekassen, Handygruppen, Kunstgruppen og Havegruppen. Vi mangler fra Arrangementsgruppen. De øvrige grupper er ad hoc-grupper og har deres opgaver beskrevet i referater fra Fællesmøder.
  De modtagne kommissorier sendes med som bilag til Fællesmødet.
 5. Visitationsudvalget har sendt punkter til Fællesmødet:
  1) Godkendelse af opdaterede “venteliste- og udlejningsregler” principper, 2) Hvem vil gerne spørges, når vi har brug for at vise lejligheder frem til personer på venteliste.
 6. Status på administrationsaftale. Lone har rykket flere gange for en underskrevet aftale. Administrationsaftalen sendes med som bilag til Fællesmødet.
 7. Drøftelse af forslag til råderetskatalog.
  Vi holder bestyrelsesmøde 8. februar kl. 10.30, hvor drøftelse af forslaget er eneste punkt. Herefter skal det op på Fællesmødet.
 8. Forsikring af inventar m.m. i Fælleshuset.
  Lisbeth laver en formulering, der beskriver forskellige forsikringssituationer.
  Vi tegner ikke en bestyrelsesforsikring – ingen andre bofællesskaber har en sådan.
 9. Økonomi.
  Lone tjekker det foreløbige årsresultat med Anne Ok-Fonden.
  Status på ny gartneraftale: Margrethe og Ida er i gang med at indhente tilbud.
 10. Udarbejdelse af dagsorden til fællesmødet.
  Dagsordenen blev lavet færdig.
  Ida er ordstyrer.
 1. Evt.
  Orientering fra Lisbeth: Den lille arbejdsgruppe (Jane, Yvonne og Lisbeth), der skulle lave evaluering/ opfølgning på møderne med Thorleif, har nedlagt sig selv. Vi har haft gode drøftelser i gruppen, men vi synes at der efterhånden er gået så lang tid siden møderne, at det ikke længere er relevant at tage emnet op på et fællesmøde.